Hicret.org Zekat

Hicret.org Zekat

Unutulan bir farz ziraat ürünlerinin zekatı: Öşür

Allahu Tealâ, şu ayetlerle ziraat ürünlerinden zekat verilmesini kullarından istemiştir:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin (hayra harcayın). Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.”

Ayette geçen “infak edin” kısmından maksadın, zekat anlamını da içinde bulunduran sadaka manasında olduğu, ittifakla kabul edilmiştir.

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.”

Rasulullah (A.S.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Yarıcılıkta (Ortaklıkta) Ürünün Zekatını Kim Verir?

Bu konudaki görüş şu şekildedir:

Sahibi tarafından arazinin bir başkasına verilerek, ürününde belirli oranlarda ortaklık yapmaya yarıcılık denilmektedir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (Rh. Aleyhima) böyle bir ortaklığa cevaz vermektedir. Onlara göre böyle bir ortaklıkta ürünün zekatı, hisseleri nisbetinde ortakların her birisine düşer.24 Mesela ürünü yarı yarıya paylaşacaklarsa, zekatı da yarı yarıya paylaşarak verirler.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Zekatla İlgili Ayetler

Zekatla alakalı otuz ayet:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.( BAKARA SURESİ – 43 )

--------------------------------------------------------------------------------

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.( BAKARA SURESİ – 83 )

--------------------------------------------------------------------------------

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. ( BAKARA SURESİ – 110 )

Ziraat Ürünlerinin Zekatında Nisab Var mı?

Ziraat ürünlerinin zekatında nisabın (zekattan muaf miktar) aranmayacağı görüşünde olan Ebu Hanife (Rh.A.), araziden çıkan bütün ürünlere -az olsun çok olsun- zekatın farz olduğu görüşündedir. Buna mukabil Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebin imamları, ziraat ürünlerine zekatın farz olması için nisabın şart olduğunu açıklamışlardır.

Ziraat ürünlerinin zekatında nisabın şart olduğunu kabul eden çoğunluk İslam alimleri, bu konuda Efendimizden (A.S.) rivayet edilen bir hadisi delil olarak zikretmişlerdir: “Beş vesk miktarından az olan ürünlerde zekat yoktur.”

“Vesk” ölçü biriminin biri Irak’da, diğeri Hicaz’da olmak üzere iki farklı miktarlarda kullanımı olmuştur. Bu farklı kullanımlara göre:

- Hanefi mezhebinde ziraat ürünlerinde nisab miktarı, bir ton olarak belirlenmiştir.

- Diğer üç mezhebe göre ziraat ürünlerinde nisab miktarı, 650 kg’dır.

Bir müslümanın nisab miktarını 650 kg olarak kabul etmesi ihtiyaten daha uygun görülmüştür.

Hangi Araziden Öşür Verilir?

Ziraat ürünlerinin zekatı, öşür arazisinden verilir.

Bilindiği üzere öşrün farz olması bakımından araziler iki kısma ayrılır: Öşür arazileri, haraç arazileri.

Haraç arazileri: Fetih sırasında askere dağıtılmayıp bütün müslümanlar lehine vakfedilen, yahut gayr-i Müslim sahiplerinin mülkiyetinde bırakılarak haraç vergisine bağlanan arazilerdir.

Öşür arazileri: Haraç arazilerinin dışında kalan ve müslümanların mülkiyetlerinde bulunan arazilere denir.

Günümüzde genellikle araziler, tapu veya zilyetlik yoluyla çiftçinin tam mülkü haline gelmiştir. Bu sebeple orada yetişecek zirai ürünler zekata tabi olur.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Farklı Ürünler İçin Ayrı mı Zekat Verilmelidir?

Hanefi mezhebinde Ebu Yusuf’tan (Rh.A.) gelen rivayetlere göre iki görüş mevcuttur.

Birinci görüş, her bir ürün için ayrı ayrı zekat verilmesi gerektiğidir. Bu görüşe göre nisab miktarına ulaşmayan ürünlere zekat farz değildir. Mesela bir kimse buğday, arpa, çay, pirinç ürünlerine sahiptir. Bu görüşe göre bu kişi, ürünlerin her biri nisab miktarına ulaştığı taktirde her birisinden zekat verir. Nisab miktarına ulaşmayan ürünlerden ise zekat vermez.

İkinci görüşe göre, elde edilen ürünlerin toplamı nisab miktarına ulaştığı taktirde zekatın farz olacağı şeklindedir.17

Şafii mezhebinde farklı cinslerden olan ürünler için ayrı ayrı nisab aranır. Buna mukabil aynı cinsten olan ürünlerde ise -kuru hurma, yaş hurma veya birinci kalite, ikinci kalite buğday gibi- birbirine eklenerek hesap edilir ve o cins için nisabın varlığı yeterli olur.18

Peyderpey hasat edilebilen ürünlerin toplamından zekat verilir.

Ürünlerin Zekatını Vermek Ne Zaman Farz Olur?

Ziraat ürünlerinin zekatı, İmam Azam’a (Rh.A.) göre ürün çıktığında, Ebu Yusuf’a (Rh.A.) göre hasat zamanında, İmam Muhammed’e (Rh.A.) göre ürün ayıklanıp elde edildiğinde farz olur. Zekat farz olmadan önce ürünün zayi olması halinde farziyet de düşer.

Şafii mezhebine göre ürünün hasat edilebilecek olgunluğa gelmesi ile zekatını vermek farz hale gelir.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?

Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlardan olup bunların zekatının verilmesi gerekmez.

Ancak, kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekatının verilmesi gerekir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#5