Hicret.org Zekat

Hicret.org Zekat

Zengin kimseye veya onun çocuğuna zekat verilir mi?

Zengin olan kimseye veya onun çocuğuna zekat verilebilir mi,Zengin adamın okuyan çocuğuna zekat verilir mi?
Zekâtın zengine verilmesi caiz değildir. [Çünkü Resûlüllah (S.A.V.):
«Zengin için sadaka (zekât) helâl olmaz.» buyurmuştur.] Zenginin kölesine de caiz değildir. Çünkü mülk o kölenin efendisinindir.

Zenginin çocuğuna da zekât caiz değildir. Çünkü çocuk babasının malı ile zengin sayılır. Her ne kadar nafakası babası üzerine ise de, bü­yük çocuk bunun aksinedir. Zenginin karısı da böyledir. Çünkü eğer zenginin karısı fakır ise, kocasının zengin olmasıyle zengin sayılmaz. Takdir edilmiş nafaka ile de zengin sayılmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1453.html

Sadaka ile ömrün uzaması, ecelin değişmesi anlamına mı gelir?

Ecel birdir değişmez. Bazı kimseler Resul-i Ekrem (S.A.V.) Efendimizin: Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır, hadîs-i şerifini ileri sürerek, ömrün uzayabileceğini ve dolayısıyla da ecelin değişebileceğini iddia ederler.

Evvelâ şunu belirtelim ki, sadakanın ömrü uzatmasının hakikati ne olursa olsun, neticede insanın ölümü sözkonusudur ve bu ise ezelî ilmiyle Allah’ın malûmudur. Bu noktadan, onun ölüm vakti ve dolayısıyla da ömür müddeti Allah tarafından takdir edilmiş olup bunun değişmesi mümkün değildir.

Meselâ, bir kimsenin verdiği bir sadaka ile ömrünün iki yıl uzadığını farzedelim. Bu şahsın, ecel-i muallâk dediğimiz, şarta bağlı eceli, eğer sadakayı verirse ömrü elli sene, vermezse kırk sekiz sene, şeklinde olsun. Cenâb-ı Hak o şahsın sözkonusu sadakayı vereceğini bildiği için ömrünü elli sene olarak takdir etmiştir. İşte bu ecel değişmez.

Sevilen Şeylerden Sadaka Vermek

Eski malları muhtaçlara vermekte sadaka olur. Ancak kişinin sevdiği şeylerden sadaka vermesi daha üstün bir sadaka olur.

Allah yolunda yapılan harcamanın, malın sevilen çeşidinden yapılması, kişiyi “birr” derecesine ulaştırır.

Ayette şöyle buyurulur: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar Cennete ve iyiliğin en güzeline (birr) eremezsiniz”
(Âlu İmrân, 3/92).
Bu ayet inince, Ebû Talha (r.a) en çok sevdiği malı olan “Bırhâ” bahçesini Allah yolunda tasadduk etmek istemiş, Hz. Peygamber’in; “yakın hısımlarına ve amcasının oğullarına vermesi” tavsiyesine uyarak böyle yapmıştır (Buhârî, Zekât, 44, Vesâyâ, 17, 26; Müslim Zekât, 43; Ahmed b. Hanbel, III, 141, 256). Hz. Ömer Hayber’den hissesine düşen değerli ganimet toprağını vakfetmiştir (İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsir, Beyrut 1981, I, 299).

Neyden sadaka verilebilir?

Neylerden sadaka verileceğine dair Kuran da ve rivayetlerde şöyle buyrulmuştur:

Temiz olanlardan sadaka verin. Yani temiz ve helal olan ve haram yolla elde edilmemiş mallar ve buna ek olarak da kullanımı olmayan (eski veya çalışmayan veya bozulmuş) mallardan verilmemeye çalışılmalıdır. Çünkü sadaka Allah’ın rızasını kazanmak için verilir, bir tarafı fakirler ve yoksullardır diğer tarafı ise Allah'tır. Eğer bu noktalara riayet edilmese hem Allah’a saygısızlık olur hem de yoksullar tahkir edilmiş olur.

Kaynak:http://www.islamquest.net/tr/archive/question/fa5126

Fitre kimlere vaciptir?

Hür Müslüman ve asıl ihtiyacından fazla nisap miktarı bir mala sahip olan kişilerin vermesi gerekir.

Akıl ve büluğ şart değildir. Akıl hastalarının ve delilerin velileri onların mallarından fıtır sadakası verirler. Ramazan'da oruç tutmamış olanlar da fıtır sadakası verirler.

Sadaka-i fıtır, zekat gibi malın değil, başın zekatıdır. Bunun için asıl ihtiyaçlardan fazla olan malın büyüyücü olması, üzerinden bir yılın geçmesi ve ticaret malı olması şart değildir. Bayram sabahı nisaba malik olan kişiye bile sadaka-i fıtır vaciptir.

Kaynak:http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/zekat/fitir-sadakasi-kimlere-vaciptir

Zekat malin iyisinden verilmeli

Yüce Allah, Bakara Suresi 267. Ayet-i Kerimesi'nde "Ey iman edenler! Kazandiklarinizin iyilerinden ve rizik olarak yerden size çikardiklarimizdan hayra harcayin. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacaginiz kötü mali, hayir diye vermeye kalkismayin. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyiktir." buyurarak müminlere zekatlarini çürük, bozuk veya hastalikli mallardan vermemeleri noktasinda ikaz etmistir.

Zekat memurlarina israrla Müslümanlarin mallarinin iyisini almamalarini emreden Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) (Ebu Davud, Zekat:5 ; Nesei, Zekat:12 ) de mükelleflere mallarinin orta hallisinden zekat vermelerini istemis ve bununla ilgili olarak söyle buyurmustur:

Öşür ve Zekat Miktarı

Öşür ve Miktarı

Öşür, Zirai ürünlerden alınan zekatın adıdır. Öşür, Arapça bir kelimedir ve “onda bir” anlamına gelmektedir. Zirai ürünlerin zekatı, mahsulün onda biri olarak alındığından bu isim kullanılmıştır.

Zirai ürünlerin zekatı (1/10) onda birdir.

Rasul-ü Ekrem (A.S.), yukarıda geçen hadislerinde sulama hizmetinin ve masraflarının yapılması halinde bu miktarın (1/20) yirmide bir olacağını açıklamıştır. Bu konuda görüş birliği vardır.

Sulama dışındaki hizmetler ve masraflar, zekat miktarında indirim sebebi olarak kabul edilmez. Selef müctehidleri bu görüşe sahiptir.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Zekat kimlere ve nerelere verilir?

Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) bir hadislerinde " Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmustu: "Yüce Allah zekatin verilecegi yerler hususunda ne bir peygamberin, ne de bir baskasinin hükmüne razi olmayarak, onunla ilgili hükmü kendisi verir.On sekiz sinifa taksim etti.Eger o sekiz sinifin içinde isen sana hakkini veririm" ( Ebu Davud, Zekat:24 ; Müsned,4:169 )

Evet, zekati farz kilan Cenab-i Hakk onun nereye verilecegini de kendisi tayin etmistir: "Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düskünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (Islâm'a) isindirilacak olanlara, (hürriyetlerini satin almaya çalisan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalisip cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir." ( Tevbe Suresi,60.Ayet )

Bu ayette geçen sekiz sinifi söyle açiklayabiliriz:

Zekatı başka ülkelerdeki fakirlere vermek günah mı?

Zekatımızı başka şehirdeki fakirlere vermek caiz midir?Mesela şimdi bir takım dernekler var onlar vasıtasıyla zekatlarımızı uzaktaki ülke veya şehirlerdeki muhtaçlara göndermek caiz midir?
Zekât veren kimsenin zekâtını, yakını olmayan veya muhtâc ol­mayan için başka bir memlekete götürmesi mekrûhdur. Çünkü o götür­mede çevresinin hakkını yok etmek vardır.

Yâni şayet zekât veren kim­se, zekâtı yakınına ve kendi memleketi halkından daha muhtâc olan bir topluluğa götürse, o götürmede sıla-ı rahm (yakınlarını gözetmek) veya gönderdiği yerde ihtiyâcı gidermek daha çok olduğu için, mekruh olmaz. Eğer onlardan başkasına götürürse, mekruh olmasına rağmen caizdir. Çünkü zekât verilen kim­seler mutlak fukaradır.

Fıtır sadakası neye göre ve nasıl hesaplanır?

Her yıl Ramazan ayında verilen fitreler Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri yüksek Kurulu tarafından hesaplanmakta ve halka yani Müslüman alemine duyurulmaktadır.

Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı fitreyi nasıl ve neye göre hesaplamaktadır. Şimdi bu konuda kısaca bilgi verelim. Alimlerimizce fitrelerin hesaplanması konusunda ölçü belirlenmiştir ve tabi ki bu ölçü Peygamber Efendimizin uygulamalarından ve hadis i şeriflerinden çıkan hükümler ile belirlenmiştir.

Bu miktar ise bir miskin, fakirin bir günde yiyeceği iki öğün yemeğe denk gelmektedir. Fıkıh ilminde bu iki öğün yemeğin karşılığı şöyledir. Şafi mezhebinde bu ölçü bir sağ dır ve bu bahsi geçen bir sağ’ın karşılığı ise 1,266 kg denk gelen buğday, arpa gibi gıda besinleridir. Hanefi mezhebinde ise 3.320 kg buğday veya 6,668 kg arpadır.

Zekât ibadetini karı-kocadan hangisi yerine getirir?

Servet kiminse zekât da ona düşer. Kadının normal olarak takıp kullandığı takılara zekât ve kurban gerekmez. Bunun dışında kalan tasarruf altını, para veya ticari mal, nisap miktarına ulaşırsa zekât verilir. "Nisap miktarı, 85 gram altın veya bunun karşılığındaki para veya ticaret malıdır" diyenler, hatta 200 dirhem (640 gr.) gümüşü ölçü alanlar vardır; ama bize göre doğrusu, normal nüfuslu bir ailenin bir yıllık geçimini karşılayan miktardır.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Hangi şartlarda zekat vermek farz'dır?

Zekat'ın bir kimseye farz olması için hangi şartlar gerekir?Zekatın farz olmasının şartları nelerdir?Kimlerin zekat vermesi gerekir?Kimler zekat verir?
Zekatın bir kimseye farz olmasının şartları:Akıllı olmak;deliye zekat farz değildir.Baliğ (ergen)olmak.Çocuğa zekat farz değildir.Müslüman olmak,Hür olmak,Köleye zekat farz değildir.Ve asli ihtiyaçlarından ve borcundan fazla olarak nisap miktarı mala,"mülkü tam"ile sahip olup, üzerinden bir sene geçmektir.Bu malın hakikaten ve taktiran üreyici olmasıda şarttır.

Nisaba sahip olan deli,az veya çok senenin bir kısmında delilikten kurtulup akıllı olsa ona zekat vermek farz olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1467.html

Çay yaprağına öşür -zekat

Çay müstahsilinin sattığı çay yaprağından öşür vermesi gerekirmi?Kaynak ismi vrmeniz dileğiyle.
Cevap:
Evet Çay yaprağından da zekat vermek (yani onda bir öşür ödemek) gerkir.İslam fıkhında "Çay" imsiyle öşür'den bahsedilmiyorsa bu, çay istihsalini yeni oluşundandır.Fakat nebatat nevinden benzerine, mesela,Dut yaprağına,fesleğen ve şeker kamışına öşür düşmektedir. (Hukuku-islamiye ve istılahatı-Fıkhhiye Kamusu cild 3, madde 55)

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-131.html

Fitre ile İlgili Hadisler

Bu konuyla ilgili ulaşılan hadisler şunlardır:

Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fitrenin, insanlar Bayram Namazı’na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 183.)

Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ’ (ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.” (Buhârî, Zekât, 76; Müslim, Zekât, 12 .)

Ebû Said el-Hudrî (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle belirlenir: “Biz Peygamber devrinde fitreyi, yiyecek maddelerinden 1 sâ’ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi.” (Buhârî, Zekât, 74; A. İbn Hanbel, III, 73, 98.)

Farklı ayarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar?

Zekata tabi olma açısından altındaki ayar farkı önemli değildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun, sonuç itibariyle altın hükmündedir.

Buna göre farklı ayarda da olsa bütün altın çeşitleri, tek başlarına veya diğer ayardaki altınlarla birlikte değerleri 80,18 gr. ağırlığında 22 ayar altının değerine ulaştığında, diğer şartları da taşıması halinde zekata tabidir. Bu durumda farklı ayarlardaki altınların zekatı, değerleri üzerinden hesaplanarak, % 2,5 oranında verilir.

Kaynak:http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11310/zekat-ve-fitre-ile-ilgili-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-nelerdir.html#28